చిన్మయి – ఆది శంకరాచార్యుల వేదాంత తత్వము

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai ద్వార చిన్మయి అను ధారావాహిక కార్యక్రమము చేసిరి. ఈ కార్యక్రమము లో ఆది శంకరాచార్యుల జీవిత విశేషములను, వారి శిష్యులను, వారి పిటములను గురించి ప్రస్తావించారు.

_

Introduction about Adi Shankaracharya

_

ఆది శంకరాచార్యుల జీవితమునందు జరిగిన ప్రముక సంగటనలు

_

ఆది శంకరాచార్యుల వారి పిటములు

_

_

ఆది శంకరాచార్యుల శిహ్యులు, వారి సాహిత్యం

_

_

ఆది శంకరాచార్యుల అద్వైత సిద్దాంతం

_

_

దైవత్వమును శక్తి స్వరూపములో కొలుచు మార్గము

_

_

_

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: