అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – మొదటి భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai మొదటి వార్షికోత్సవ సందర్భముగా ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు 2007 లో స్వామి వారి చెన్నైపర్యటన గురించిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు గురుపూర్ణిమ రోజు యొక్క ప్రాముక్యతను గురించి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి జన్మదినోత్సవ సందర్బముగా నిర్వహించిన ప్రేమ జ్యోతి exhibition గురించి Radio Sai కి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

_

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: