అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – రెండవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు శరన్ నవరాత్రుల సందర్భముగా, స్వామి వారి ని గూర్చి వివిధ పండితులు రాసిన పద్యములను, వారి అనుభవములను పంచుకున్న కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు Christmas సందర్బముగా సత్య సాయి బాబా స్వామి వారి దివ్య మహిమలను, ఏసుప్రభువు యొక్క మహిమా విశేషములను గురించి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు Christmas సందర్బముగా స్వామి వారి విశేషములను, యేసు ప్రభువు, బాబా వారి ఇరువురికి ఉండేటువంటి సామ్యములను గురించి తెలిపిన కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు నూతన సంవత్సరము సందర్భముగా, మనము తీసుకొనవలసిన సత్సంకల్పములు, చేయవలసిన సత్కర్యక్రములు గురించ్చి Bible గ్రంధము ఆధారముగా, భగవాన్ బాబా వారి దివ్య సందేశమును మిళితం చేసి ఇచ్చిన ప్రసంగము..,

_

_

_

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: