అనిల్ కుమార్ గారు యువతకు అందించిన సాయి సందేశము

అనిల్ కుమార్ గారు యువతకు స్వామి వారి సందేశమును విపులీకరించిన కార్యక్రమ సంపుటి

_

మొదటి భాగము

_______________________________________________________________________________________

రెండవ భాగము

_______________________________________________________________________________________

మూడవ భాగము

Related Resources

Download Audio (Right click and “Save Link as”)

Part 1 | Part 2 | Part 3

Advertisements

శ్రీ రాము ని సాయి రాము ని అవతరణ విశేషములు – Radio Sai సమర్పణ

మొదటి భాగము

_______________________________________________________________________________________

రెండవ భాగము

_______________________________________________________________________________________

మూడవ భాగము

Related Resources

Download Audio (Right click and “Save Link as”)

Part 1 | Part 2 | Part 3

స్వామి వారి తో ప్రయాణము..,

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి తో 2009 లో పూణే మరియు ముంబై పర్యటనా విశేషములు

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి తో Delhi మరియు Shimla పర్యటనా విశేషములు

_

మొదటి భాగము

_______________________________________________________________________________________

రెండవ భాగము

Download Audio (Right click and “Save Link as”)

Part 1 | Part 2

చిన్మయి – ఆది శంకరాచార్యుల వేదాంత తత్వము

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai ద్వార చిన్మయి అను ధారావాహిక కార్యక్రమము చేసిరి. ఈ కార్యక్రమము లో ఆది శంకరాచార్యుల జీవిత విశేషములను, వారి శిష్యులను, వారి పిటములను గురించి ప్రస్తావించారు.

_

Introduction about Adi Shankaracharya

_

ఆది శంకరాచార్యుల జీవితమునందు జరిగిన ప్రముక సంగటనలు

_

ఆది శంకరాచార్యుల వారి పిటములు

_

_

ఆది శంకరాచార్యుల శిహ్యులు, వారి సాహిత్యం

_

_

ఆది శంకరాచార్యుల అద్వైత సిద్దాంతం

_

_

దైవత్వమును శక్తి స్వరూపములో కొలుచు మార్గము

_

_

_

చైతన్య భారతి

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai వారి తో కలసి చైతన్య భారతి అను శీర్షిక ద్వార ధారావాహికము గా అనేకానేక ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక విషయములపైన ప్రస్తవించిరి.


ఆ కార్యక్రమమే క్రింది 5 భాగములలో మీ ముందు ఉంచుతున్నాం..,

 

మొదటి భాగము

_______________________________________________________________________________________

రెండవ భాగము

_______________________________________________________________________________________

మూడవ భాగము

_______________________________________________________________________________________

నాల్గవ భాగము

_______________________________________________________________________________________

ఐదవ భాగము

Related Resources

Download Audio (Right click and “Save Link as”)

Part I | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

అనిల్ కుమార్ గారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము మరియు అనుభవములు

అనిల్ కుమార్ గారు తను పర్తి వైపు చేసిన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణ విశేషములను పంచుకున్న కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు సత్య సాయి బృందావనం క్యాంపస్ లో గడపిన ఆధ్యాత్మిక సమయాన్ని నెమరు వేసుకున్న కార్యక్రమము

_

Radio Sai వారు అనిల్ కుమార్ గారి తో నిర్వహించిన ప్రశ్నోత్తర కార్యక్రమము

_

_

_

అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – ఐదవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు ఆదర్స్య కుటుంబము గురించి, గృహస్తాశ్రమము గురించి స్వామి వారి సందేశమును వివరించిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి 85వ జన్మదిన సందర్భము గా మాట్లాడిన ప్రసంగము

_

అనిల్ కుమార్ గారు సమాజం లో స్త్రీల యొక్క ప్రముక్యతను, సమాజ సంక్షేమం లో స్త్రీల యొక్క పాత్రను వివరించు కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి, కుటుంబము లో తల్లి యొక్క ప్రముక్యతను గురించి చెప్పిన కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు ఈ కార్యక్రమము లో సామాజిక, సాంగిక వ్యవస్థ మరియు సంగము గురించి స్వామి వారి అభిప్రాయమును విపులీకరించారు

_

_

_