అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – ఐదవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు ఆదర్స్య కుటుంబము గురించి, గృహస్తాశ్రమము గురించి స్వామి వారి సందేశమును వివరించిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి 85వ జన్మదిన సందర్భము గా మాట్లాడిన ప్రసంగము

_

అనిల్ కుమార్ గారు సమాజం లో స్త్రీల యొక్క ప్రముక్యతను, సమాజ సంక్షేమం లో స్త్రీల యొక్క పాత్రను వివరించు కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి, కుటుంబము లో తల్లి యొక్క ప్రముక్యతను గురించి చెప్పిన కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు ఈ కార్యక్రమము లో సామాజిక, సాంగిక వ్యవస్థ మరియు సంగము గురించి స్వామి వారి అభిప్రాయమును విపులీకరించారు

_

_

_

Advertisements

అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – నాల్గవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు సద్గురువు యొక్క ప్రాముక్యతను, వారి యొక్క విశేషమును గురించి వివరించు కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారి 2010 వేసవి విదేశి పర్యటన గురించిన విశేషములు

Talk by Prof Anil Kumar about his trip to China, Japan, Taiwan & USA in May 2010

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి జన్మ దినము యూక్క విశేషమును గూరించి చెప్పిన కార్యక్రమము

_

_

స్వామి వారి సన్నిది మరియు దివ్య దర్శనమును గురించి అనిల్ కుమార్ గారు ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

_

అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – మూడవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai రెండవ వార్షికోత్సవ సందర్భముగా, గత సంవత్సరము Radio Sai కార్యక్రమములను గురించి ఇచ్చిన సమీక్షా నివేదిక

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు దీపావళి పండుగను గూర్చిన కధను వివరించిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి 84వ జన్మదిన సందర్భము గా మాట్లాడిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు సంక్రాంతి యొక్క విశేషమును స్వామి వారి మాటల్లో చెప్పిన కార్యక్రమము

_

_

_

అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – రెండవ భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు శరన్ నవరాత్రుల సందర్భముగా, స్వామి వారి ని గూర్చి వివిధ పండితులు రాసిన పద్యములను, వారి అనుభవములను పంచుకున్న కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు Christmas సందర్బముగా సత్య సాయి బాబా స్వామి వారి దివ్య మహిమలను, ఏసుప్రభువు యొక్క మహిమా విశేషములను గురించి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు Christmas సందర్బముగా స్వామి వారి విశేషములను, యేసు ప్రభువు, బాబా వారి ఇరువురికి ఉండేటువంటి సామ్యములను గురించి తెలిపిన కార్యక్రమము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు నూతన సంవత్సరము సందర్భముగా, మనము తీసుకొనవలసిన సత్సంకల్పములు, చేయవలసిన సత్కర్యక్రములు గురించ్చి Bible గ్రంధము ఆధారముగా, భగవాన్ బాబా వారి దివ్య సందేశమును మిళితం చేసి ఇచ్చిన ప్రసంగము..,

_

_

_

అనిల్ కుమార్ గారి Radio Sai ప్రసంగములు – మొదటి భాగము

అనిల్ కుమార్ గారు Radio Sai మొదటి వార్షికోత్సవ సందర్భముగా ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు 2007 లో స్వామి వారి చెన్నైపర్యటన గురించిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు గురుపూర్ణిమ రోజు యొక్క ప్రాముక్యతను గురించి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

అనిల్ కుమార్ గారు స్వామి వారి జన్మదినోత్సవ సందర్బముగా నిర్వహించిన ప్రేమ జ్యోతి exhibition గురించి Radio Sai కి ఇచ్చిన ప్రసంగము

_

_

_

Ntv తో అనిల్ కుమార్ గారి ప్రశ్నోత్తర సమావేశం

స్వామి వారు దేహము విడచిన తదనంతరం, అనిల్ కుమార్ గారి తో Ntv ప్రశ్నోత్తర సమావేశం

మొదటి భాగము

రెండవ భాగము

మూడవ భాగము 

నాల్గవ  భాగము 

ఐదవ భాగము


Related Resources

Download Video (Right click and “Save Link as”)

Part I | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

అనిల్ కుమార్ గారి తో TV channel’s ప్రస్నోత్తర సమావేసములు

స్వామి వారు దేహము విడచిన తదనంతరం అనిల్ కుమార్ గారి తో వివిధ TV channels జరిపిన ప్రస్నోత్తర సమావేసములు

A Short Interview with Tv9

Ntv ప్రశ్నోత్తర ప్రసంగము

Maha Tv’s Q&A


Related Resources

Download Video (Right click and “Save Link as”)

Tv9 Interview     High Quality |  Standard quality

Ntv Interview    High Quality |  Standard quality

Maha Tv Interview    High Quality |  Standard quality